Toelatingsbeleid 
Binnen stichting Fortior is er vrijheid van schoolkeuze. Er wordt niet gewerkt met afgebakende voedingsgebieden. Het uitgangspunt voor onze school is, dat alle kinderen - ongeacht hun afkomst en religie - welkom zijn bij ons op school. Toch kan het voorkomen dat wij uw kind niet kunnen plaatsen.

Groepsgrootte:
Wij hanteren hiervoor geen vaststaand getal. We streven naar een maximale groepsgrootte van 32 kinderen. We weten, dat dit door zittenblijvers en kinderen die versnellen niet altijd haalbaar is. Bij plaatsing vanuit zijinstroom zullen we hier wel kritisch naar kijken.

Onder-instromers (vier jarigen) en aannamebeleid:
Het kan voorkomen dat de aanmelding van kleuters dusdanig groot is, dat we het maximale aantal te plaatsen groepen op school te boven gaan. In onze school hebben we in totaal 10 lokalen waarin we de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 kunnen plaatsen.
Mocht bovenstaande zich voordoen, dan zullen we keuzes moeten maken. De criteria die wij dan hanteren zijn achtereenvolgens:
- Het gezin heeft al een kind op school of woont in de directe nabijheid van school binnen een loopafstand van 500 meter of het kind heeft een protestants-christelijke identiteit.
- Kind woont binnen een loopafstand van 1 km
- Kind woont verder weg dan 1 km.
Voor de afstandsbepaling hanteren we Google Maps - voetganger.

Zij-instromers:
Ook hierbij hanteren we de 500 meter loopafstand als grens zoals hierboven beschreven. We willen alle kinderen de zorg en begeleiding kunnen bieden, die hij of zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dit kan betekenen dat door het leerlingenaantal en/of de zorgvragen die er in een groep al zijn, uw kind niet geplaatst kan worden. Dit is lastig exact te omschrijven. Het is een combinatie van leerlingenaantal, de zorgvraag die een groep heeft en de eventuele zorgvraag die het te plaatsen kind heeft. Daardoor kan er in een groep van bijvoorbeeld 29 leerlingen geen plaats zijn, terwijl in een groep van 31 leerlingen nog best een kind geplaatst kan worden.

Het schoolmanagement behoudt het recht om in uitzonderlijke situaties goed onderbouwd af te kunnen wijken van bovenstaand beleid.
Denk hierbij o.a. aan aanvragen vanuit het ondersteuningsloket en aan de plaatsing van kinderen vanuit de vrouwenopvang.