Ouderraad (OR)
Binnen onze school is een aantal ouders enthousiast actief in de ouderraad. Voor elke groep in de school is één ouder als klassenouder lid van de OR. Daarnaast heeft de OR een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris.
Verdere info en samenstelling van de ouderraad kunt u in onze schoolgids vinden.
 
Agenda's en notulen van de ouderraad vindt u hier.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijk orgaan bestaande uit ouders en teamleden. De MR heeft mogelijkheden om beleidsbeslissingen te beïnvloeden door instemming of advies uit te brengen over zaken zoals formatie, budgettering en schoolplan. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Om u als ouder de gelegenheid te geven om bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen, heeft de MR een speciale brievenbus geplaatst in de hal bij de hoofdingang van onze school. Als u punten hebt die van belang zijn, kunt u ze op papier zetten en deponeren in deze brievenbus. Iedere ondertekende inbreng wordt serieus genomen en beantwoord. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met leden van de MR. 
Voor verdere informatie en samenstelling van de MR kunt u onze schoolgids raadplegen.

Wilt u weten wat er zoal op de vergaderingen wordt of is besproken, klik dan hier.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Binnen de stichting Fortior zijn 14 scholen, ieder met een eigen MR. Binnen deze stichting functioneert de GMR. GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Momenteel is de GMR als volgt samengesteld: vier mensen uit de oudergeleding, vier mensen uit de personeelsgeleding. Deze mensen vertegenwoordigen dus alle leerkrachten en alle ouders binnen de stichting. De GMR bespreekt alle beleidsplannen die het college van bestuur samen met de directeuren ontwikkeld heeft. De afzonderlijke medezeggenschapsraden worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de GMR. Daarnaast heeft de MR ook de mogelijkheid om zelf bepaalde zaken in te brengen binnen de GMR. 

Kijk op: www.fortior.nl en klik op GMR onder Organisatiemodel voor meer informatie.